ปลานิล Oreochromis nilotica เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ การเพาะเลี้ยงในระยะเวลา 8 เดือน - 1 ปีสามารถเจริญเติบโตได้ถึงขนาด 500 กรัม เนื้อปลามีรสชาติดี มีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ขนาดปลานิลที่ตลาดต้องการจะมีน้ำหนักตัวละ 200-300 กรัม จากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้างจะหายาก เพื่อให้ได้ปลานิลพันธุ์ดีกรมประมงจึงได้ดำเนินการ ปรับปรุงพันธุ์ปลานิลในด้านต่าง ๆ อาทิเจริญเติบโตเร็ว ปริมาณความดกของไข่สูง ให้ผลผลิตและมีความต้านทานโรคสูง เป็นต้น ดังนั้น ผู้เลี้ยงปลานิลจะได้มีความมั่นใจในการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิมผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคต่อไป

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

ราคาขายปลีกสินค้าเกษตร ปลานิล (2-3 ตัว/กก.) (กก.)

ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.เฉลี่ย
253927.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 28.45 35.00 35.00 35.00 35.00 30.08
254035.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.23 40.00 40.00 35.85
254140.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
254240.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
254335.75 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 38.33 30.00 37.50 37.50 35.34
254437.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50
254537.50 37.50 37.50 37.50 37.50 35.00 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 34.79
254632.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 32.50 40.00 33.13
254740.00 41.00 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.17
254842.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50
254942.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 44.32 45.00 42.86
255045.00 45.00 45.00 47.35 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 46.86
255147.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 49.00 52.50 52.50 52.50 52.50 49.29
255256.50 59.34 63.75 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 63.72
255365.00 - - - - - - - - - - - 65.00

ที่มา
http://trade.dit.go.th/pricestat/report2.asp?mode=A&product=531

1 ความคิดเห็น:

ที่มาของข้อมูล

การเพาะเลี้ยงปลานิล
เอกสารคำแนะนำ
ฝ่ายเผยแพร่ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง
กรมประมง